Pastāsti Citiem!

AddThis Social Bookmark Button
Biedrības Madonas Skvoša Klubs Statūti E-pasts

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir “MADONAS SKVOŠA KLUBS” (turpmāk tekstā - Biedrība).

2.nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi

2.1. Biedrības mērķi un uzdevumi ir:


2.1.1.      apvienot skvoša sporta veida interesentus;

2.1.2.      popularizēt skvošu kā veselīga dzīves veida sastāvdaļu, veicinot cilvēku vispusīgu fizisko un garīgo attīstību;

2.1.3.      organizēt dažāda līmeņa sporta apmācības nodarbības un sacensības;

2.1.4.      organizēt atpūtas pasākumus fizisko un garīgo spēju atjaunošanai un bērnu un jauniešu fiziskajai attīstībai;

2.1.5.      radīt apstākļus biedrības biedriem regulārām fiziskās kultūras un sporta nodarbībām;

2.1.6.      izstrādāt treniņu procesa rekomendācijas;

2.1.7.      sniegt metodoloģisko un praktisko palīdzību uzņēmumiem, sporta un mācību iestādēm skvoša, tenisa un citu sporta veidu sacensību un citu sporta pasākumu organizēšanā;

2.1.8.      palielināt skvoša spēlētāju skaitu Latvijā, iesaistot pēc iespējas vairāk jaunus skvoša spēlētājus, neatkarīgi no sportiskās sagatavotības, vecuma, dzimuma, politiskajiem uzskatiem vai citiem kritērijiem;

2.1.9.      veicināt izcilu spēlētāju sagatavošanu ar mērķi veiksmīgi piedalīties Latvijas Republikas mēroga un starptautiskajās sacensībās;

2.1.10.  atbalstīt esošo skvoša kortu saglabāšanu un veicināt jaunu skvoša kortu būvniecību Latvijā, sniedzot dažāda veida konsultācijas par starptautiskajiem standartiem un nodrošinot cita veida palīdzību;

2.1.11.  veicināt sadarbību ar valsts institūcijām, citām juridiskām un fiziskām personām, kā arī veicināt sadarbību starptautiskā līmenī izvirzīto mērķu sasniegšanai.3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kas:

4.1.1. atbalsta Biedrības izvirzītos mērķus un darbības virzienus;

4.1.2. apņēmusies ievērot šajos Statūtos un citos biedru sapulces vai valdes lēmumos noteiktos Biedrības darbību regulējošos noteikumus;

4.1.3. ir iesniegusi Biedrības valdei iesniegumu par uzņemšanu Biedrībā;

4.1.4. ir samaksājusi iestāšanās maksu un ikgadējo biedra naudu.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.4.4. Personai, kas uzņemta biedrībā, jāsamaksā iestāšanās maksa un ikgadējā biedra nauda viena mēneša laikā no lēmuma par biedra uzņemšanu paziņošanas dienas.4.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei;4.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:4.6.1. biedrs vairāk kā 1 gadu nav nomaksājis biedra naudu;

4.6.2. biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;

4.6.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.6.4. biedrs ar savu darbību nodarījis būtisku kaitējumu Biedrībai;

4.6.5. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. Biedram ir tiesības prasīt atkārtotu jautājuma par izslēgšanu no Biedrības izskatīt Biedru sapulcē.4.7. Biedram pēc izslēgšanas iemeslu novēršanas ir tiesības lūgt atkārtotu uzņemšanu Biedrībā. Jautājumu par Biedra atkārtotu uzņemšanu lemj valde. Ja valde nolemj atkārtoti uzņemt Biedru, tam jāmaksā iestāšanās maksa un ikgadējā biedra nauda.4.8. Biedri vai to grupas, izstājoties no Biedrības vai pēc to izslēgšanas no Biedrības, nav tiesīgi turpmāk savā darbībā izmantot Biedrības nosaukumu vai simboliku, kā arī uzstāties Biedrības vārdā.4.9. Personai, izstājoties no Biedrības, iestāšanās naudu un biedra naudu neizmaksā.5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4. brīvi darboties citās Biedrībās vai organizācijās;

5.1.5. citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,

5.2.2. regulāri maksāt biedru naudu,

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,

5.2.4. informēt Biedrību par savu (fiziskajām personām) vai savu biedru (citām biedrībām) dalību starptautiskajās sacensībās.

5.2.5. saudzīgi apieties ar Biedrības īpašumu;

5.2.6. citi normatīvajos aktos noteiktie pienākumi.5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.7.2. Biedru sapulce:7.2.1.      izdara grozījumus Statūtos;

7.2.2.      ievēl valdes locekļus (tai skaitā Prezidentu) un revidentu uz diviem gadiem, un atsauc tos;

7.2.3.      noklausās un izvērtē valdes locekļu un revidenta ziņojumus par iepriekšējā gada darbības rezultātiem;

7.2.4.      apstiprina tiesības valdes locekļiem par savu pienākumu veikšanu saņemt atlīdzību, nosaka tās apmēru un izmaksas kārtību;

7.2.5.      apstiprina Biedrības gada pārskatu;

7.2.6.      apstiprina iestāšanās maksas un ikgadējās biedru naudas apmērus un samaksas kārtību;

7.2.7.      apstiprina Biedrības atribūtiku un simboliku;

7.2.8.      lemj par Biedrības iestāšanos citās organizācijās vai izstāšanos no tām;

7.2.9.      lemj par Biedrības darbības izbeigšanu vai reorganizāciju.

7.2.10.  lemj par citiem ar Biedrības darbību saistītiem jautājumiem.7.3. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību –kā likumiskie pārstāvji vai uz pilnvaras pamata. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā. Vienam biedram ir viena balss.7.4. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā laika posmā no 1.marta līdz 25.martam.7.5. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, vai pēc revidenta pieprasījuma, norādot sasaukšanas iemeslu. Ārkārtas sapulces sasauc ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.7.6. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu, norādot sapulces vietu, laiku un darba kārtību.7.7. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.7.8. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.7.9. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.8.nodaļa. Izpildinstitūcija.8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem, no kuriem viens ir valdes priekšsēdētājs. Valdes priekšsēdētājs ir arī Biedrības Prezidents.

8.2. Biedrības Prezidentu ievēl Biedru sapulce;

8.3. Par valdes locekli var ievēlēt rīcībspējīgu fizisku personu.

8.4. Valde vada un pārstāv Biedrību. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.5. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

8.6. Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz trīs valdes locekļu. Valdes lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu, vienādu balsu skaita gadījumā noteicošā ir Prezidenta balss;

8.7. Valdes sēdes protokolē, protokolu paraksta visi klātesošie Valdes locekļi;

8.8. Valdes sēdes dienaskārtība tiek izziņota visiem Valdes locekļiem ne vēlāk kā divas dienas pirms sēdes.

8.9. Katrs Valdes loceklis var iesniegt izskatīšanai Valdei jebkuru ar Biedrības darbību saistītu jautājumu. Minētais jautājums rakstiski jāiesniedz valdei ne vēlāk kā piecas dienas pirms Valdes sēdes;

8.10.        Valdes loceklis ir tiesīgs iekļaut dienas kārtībā kāda jautājuma izskatīšanu ārpus kārtas, ja par to nobalso vismaz puse no klātesošajiem Valdes locekļiem. Prezidents ir tiesīgs jautājumus iekļaut Valdes dienas kārtībā ārpus kārtas bez balsošanas par šādu rīcību;

8.11.        Ja valdes sēdē izskatāmos jautājumus nevar izskatīt vienā sēdē vai tie prasa papildus ilgstošu sagatavošanās laiku, tad to izskatīšanas kārtībai valde sastāda darba plānu;

8.12.        Valdes sēdēs klātesošajiem Biedrības biedriem (izņemot Valdes locekļus) aizliegts traucēt Valdes darbu ar piezīmēm, izsaucieniem un citām darbībām , kas traucē Valdes sēdes norisi. Ja klātesošais biedrs traucē Valdes darbu, to drīkst izraidīt no Valdes apspriežu telpas līdz sēdes beigām, kā arī ierosināt jautājumu par biedra uzvedības atbilstību Biedrību regulējošām normām;

8.13.        Valdes loceklis jebkurā laikā var iesniegt Biedrībai paziņojumu par Valdes locekļa amata atstāšanu.9.nodaļa. Prezidents9.1. Prezidents:

9.1.1.      vada biedru sapulces, sasauc un vada valdes sēdes, ja vien netiek ievēlēts cits biedru sapulces vai valdes sēdes vadītājs;

9.1.2.      paraksta biedru sapulces un valdes pieņemtos dokumentus;

9.1.3.      paraksta Biedrības izdevumu tāmes un rīkojumus par sportistu, komandēšanu uz sacensībām un citiem pasākumiem;

9.1.4.      pārstāv Biedrību starptautiskās organizācijās;

9.1.5.      ir atbildīgs par Biedrības finanšu un ekonomisko darbību.11.nodaļa. Revidents.11.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz diviem gadiem.

11.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

11.3. Revidents:

11.3.1.  veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

11.3.2.  dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

11.3.3.  izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

11.3.4.  sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

11.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

11.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.12.nodaļa. Iestāšanās maksa un biedru nauda12.1. Personai, kas uzņemta biedrībā, jāsamaksā iestāšanās maksa viena mēneša laikā no lēmuma par biedra uzņemšanu paziņošanas dienas. Iestāšanās maksu apstiprina biedru sapulce.

12.2. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā biedru sapulcē apstiprinātajā apmērā un kārtībā.

12.3. Biedrības biedru var atbrīvot no biedru naudas samaksas uz noteiktu laiku ar valdes lēmumu par īpašiem nopelniem, ieguldījumu Biedrības darbībā vai citos gadījumos.13.nodaļa. Saimnieciskā darbība un finanses
13.1.        Biedrībai ir savi naudas līdzekļi, īpašums un citas materiālās vērtības.

13.2.        Biedrības budžetu veido:

13.2.1.  valsts budžeta līdzekļi, kas uz līguma pamata ar LR vadošo valsts sporta institūciju vai kādu citu organizāciju tiek nodoti Biedrības rīcībā;

13.2.2.  Biedrības biedru naudas;

13.2.3.  ienākumi no Biedrības rīkotajiem pasākumiem;

13.2.4.  ienākumi no saimnieciskās darbības;

13.2.5.  juridisko un fizisko personu dotācijas un ziedojumi;

13.2.6.  citi ienākumi.13.3.        Biedrības iniciatīvas un saimnieciskās darbības rezultātā iegūtie līdzekļi tiek izmantoti Biedrības mērķu un uzdevumu sasniegšanai.

13.4.        Paraksta tiesības uz finanšu dokumentiem ir Prezidentam.
Biedru sapulces pilnvarotie pārstāvji:


Voldemārs Svilāns
Linda Svilāne
Māris Kalniņš
Māris Dolbe
Aldis Andžāns
Statūti apstiprināti biedru sapulcē Madonā, 2005.gada 16.septembrī